Вече сме 4823
отбор свежари!
0879 866 466

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайта SvejiOferti.bg

 

 

 

І. Общи положения

 

 

 

1. Настоящите Oбщи условия преставляват договор за предоставяне от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД (ЕИК 232544541) на собствения си интернет сайт SvejiOferti.bg, за осъществяване на виртуални контакти между ТЪРГОВЦИ-ПРОДАВАЧИ и потенциални ПОТРЕБИТЕЛИ–КУПУВАЧИ (наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ) и уреждат правата и задълженията на потенциалните ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет сайта SvejiOferti.bg, собственост на   "Уеб Трейдър БГ" ООД

2. Страни по настоящия договор са "Общи условия за ползване на интернет сайта SvejiOferti.bg

 

І. Общи положения

 

1. Настоящите Oбщи условия преставляват договор за предоставяне от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД (ЕИК 2032412312) на собствения си интернет сайт SvejiOferti.bg, за осъществяване на виртуални контакти между ТЪРГОВЦИ-ПРОДАВАЧИ и потенциални ПОТРЕБИТЕЛИ–КУПУВАЧИ (наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ) и уреждат правата и задълженията на потенциалните ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет сайта SvejiOferti.bg, собственост на   "Уеб Трейдър БГ" ООД
2. Страни по настоящия договор са "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД (ЕИК 232544541) от една страна и всеки потенциален Потребител, заредил интернет сайта SvejiOferti.bg.
3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът SvejiOferti.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4. Активно действие представлява - кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта SvejiOferti.bg.
5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

ІІ. Пояснение на някои термини

     "Уеб Трейдър БГ" ООД

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с общ заглавен интернет адрес, който се зарежда в интернет браузъра, при изписване на електронния адрес SvejiOferti.bg;
Потребител на интернет страница или сайт - всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта, чрез пренасочване от друг интернет сайт;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "Троянски кон" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система/Система - всяко отделно устройство или съвкупност от взаимносвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница - по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД;
Потребителски профил - обособена част от уебсайта SvejiOferti.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола.
Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт/сайт ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Касичка - виртуална „касичка” (с вид, по избор на всеки регистрирал се потребител), в която се събират всички точки (получени чрез сумиране и уравняване на получените от потребителя отстъпки), при закупуването на каквато и да е стока и/или услуга, чрез сайта SvejiOferti.bg, след заплащането на всеки заявен от потребителя ваучер.
Точка – всеки лев от получена отстъпка, се равнява на една точка, в касичката на всеки регистрирал се потребител.

ІІІ. Същност на Общите условия

1. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си SvejiOferti.bg
2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки и/или услуги, използвайки платформата, предоставена от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договор за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
3. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД единствено и само поддържа интернет сайта SvejiOferti.bg, като не носи отговорност при следните случаи:


За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта SvejiOferti.bg.

За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД;

За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;

За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта SvejiOferti.bg, независещи от екипа на същия.

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:
Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие на личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост;
Да уведомява незабавно "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител; да не осъществява достъп извън предоставения; да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството предоставения достъп; както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6.Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

ІV. Защита на лични данни

1."     "Уеб Трейдър БГ" ООДполага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, както и на участието си в игрите, организирани от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

6. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

7. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други, посочени в закона случаи.

V. Пояснение на някои Разясняване на техническите стъпки по сключване на договор за покупко-продажба посредством Интернет сайта SvejiOferti.bg

1. Зареждайки интернет страницата SvejiOferti.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена, по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на началната страница, потребителят може да се запознае както с данните на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, подържащ интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор, посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който той ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба по системата за груповото пазаруване. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

4. Потребителят, след запознаване с Общите условия и текстът на договорът за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко- продажба се сключва не с "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, а с изрично упоменато трето лице (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), което също като потребителят използва предоставената електронна платформа за групово пазаруване и промотиране.

5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

6. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От този момент, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

7. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

 

                                                                                                                                  01.06.2013г.

Общи условия за ползване на интернет сайта SvejiOferti.bg

 

І. Общи положения

 

1. Настоящите Oбщи условия преставляват договор за предоставяне от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД (ЕИК 3213123123) на собствения си интернет сайт SvejiOferti.bg, за осъществяване на виртуални контакти между ТЪРГОВЦИ-ПРОДАВАЧИ и потенциални ПОТРЕБИТЕЛИ–КУПУВАЧИ (наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ) и уреждат правата и задълженията на потенциалните ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет сайта SvejiOferti.bg, собственост на   "Уеб Трейдър БГ" ООД
2. Страни по настоящия договор са "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД (ЕИК 3213213132) от една страна и всеки потенциален Потребител, заредил интернет сайта SvejiOferti.bg.
3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът SvejiOferti.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4. Активно действие представлява - кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта SvejiOferti.bg.
5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

ІІ. Пояснение на някои термини

     "Уеб Трейдър БГ" ООД

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с общ заглавен интернет адрес, който се зарежда в интернет браузъра, при изписване на електронния адрес SvejiOferti.bg;
Потребител на интернет страница или сайт - всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта, чрез пренасочване от друг интернет сайт;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "Троянски кон" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система/Система - всяко отделно устройство или съвкупност от взаимносвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница - по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД;
Потребителски профил - обособена част от уебсайта SvejiOferti.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола.
Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт/сайт ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Касичка - виртуална „касичка” (с вид, по избор на всеки регистрирал се потребител), в която се събират всички точки (получени чрез сумиране и уравняване на получените от потребителя отстъпки), при закупуването на каквато и да е стока и/или услуга, чрез сайта SvejiOferti.bg, след заплащането на всеки заявен от потребителя ваучер.
Точка – всеки лев от получена отстъпка, се равнява на една точка, в касичката на всеки регистрирал се потребител.

ІІІ. Същност на Общите условия

1. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си SvejiOferti.bg
2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки и/или услуги, използвайки платформата, предоставена от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договор за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
3. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД единствено и само поддържа интернет сайта SvejiOferti.bg, като не носи отговорност при следните случаи:


За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта SvejiOferti.bg.

За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД;

За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;

За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта SvejiOferti.bg, независещи от екипа на същия.

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:
Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие на личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост;
Да уведомява незабавно "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител; да не осъществява достъп извън предоставения; да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството предоставения достъп; както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6.Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

ІV. Защита на лични данни

1."     "Уеб Трейдър БГ" ООДполага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, както и на участието си в игрите, организирани от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

6. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

7. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други, посочени в закона случаи.

V. Пояснение на някои Разясняване на техническите стъпки по сключване на договор за покупко-продажба посредством Интернет сайта SvejiOferti.bg

1. Зареждайки интернет страницата SvejiOferti.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена, по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на началната страница, потребителят може да се запознае както с данните на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, подържащ интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор, посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който той ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба по системата за груповото пазаруване. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

4. Потребителят, след запознаване с Общите условия и текстът на договорът за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко- продажба се сключва не с "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, а с изрично упоменато трето лице (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), което също като потребителят използва предоставената електронна платформа за групово пазаруване и промотиране.

5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

6. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От този момент, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

7. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

 

                                                                                                                                  01.06.2013г.

" ООД (ЕИК 3213213123 от една страна и всеки потенциален Потребител, заредил интернет сайта SvejiOferti.bg.

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът SvejiOferti.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4. Активно действие представлява - кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта SvejiOferti.bg.

5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

 

 

ІІ. Пояснение на някои термини

 

     "Уеб Трейдър БГ" ООД

 

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 

Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с общ заглавен интернет адрес, който се зарежда в интернет браузъра, при изписване на електронния адрес SvejiOferti.bg;

Потребител на интернет страница или сайт - всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта, чрез пренасочване от друг интернет сайт;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "Троянски кон" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система/Система - всяко отделно устройство или съвкупност от взаимносвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница - по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД;

Потребителски профил - обособена част от уебсайта SvejiOferti.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт/сайт ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Касичка - виртуална „касичка” (с вид, по избор на всеки регистрирал се потребител), в която се събират всички точки (получени чрез сумиране и уравняване на получените от потребителя отстъпки), при закупуването на каквато и да е стока и/или услуга, чрез сайта SvejiOferti.bg, след заплащането на всеки заявен от потребителя ваучер.

Точка – всеки лев от получена отстъпка, се равнява на една точка, в касичката на всеки регистрирал се потребител.

 

 

ІІІ. Същност на Общите условия

 

1. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си SvejiOferti.bg

2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки и/или услуги, използвайки платформата, предоставена от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договор за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД единствено и само поддържа интернет сайта SvejiOferti.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

 

 

За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта SvejiOferti.bg.

 

За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД;

 

За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

 

За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;

 

За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта SvejiOferti.bg, независещи от екипа на същия.

 

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:

Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие на личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост;

Да уведомява незабавно "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;

Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител; да не осъществява достъп извън предоставения; да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството предоставения достъп; както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

6.Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

 

 

ІV. Защита на лични данни

 

1."     "Уеб Трейдър БГ" ООДполага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

4. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

 

5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, както и на участието си в игрите, организирани от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

 

6. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

 

7. "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 

е получил изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

 

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 

други, посочени в закона случаи.

 

 

V. Пояснение на някои Разясняване на техническите стъпки по сключване на договор за покупко-продажба посредством Интернет сайта SvejiOferti.bg

 

1. Зареждайки интернет страницата SvejiOferti.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена, по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на началната страница, потребителят може да се запознае както с данните на "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, подържащ интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

 

2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

 

3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор, посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който той ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба по системата за груповото пазаруване. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

 

4. Потребителят, след запознаване с Общите условия и текстът на договорът за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко- продажба се сключва не с "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД, а с изрично упоменато трето лице (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), което също като потребителят използва предоставената електронна платформа за групово пазаруване и промотиране.

 

5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

 

6. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От този момент, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

 

7. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от "УЕБ ТЕЙДЪР БУЛГЕРИА " ООД.

 

 

                                                                                                                                  01.06.2013г.